Kontakt

 • EZOP ekonomické poradenství
 • Kamenice 107, 547 01 Náchod
 • tel.: 491 424 924
 • mobil.: 606 789 999
 • GMS brána.: 608 708 840
 • e-mail: ekonom@ezop.eu
A A A

ÚČETNÍ SLUŽBY

 

 

Bez kvalitního účetnictví nelze zajistit úspěšné fungování firmy ani učinit žádné strategické rozhodnutí. Proto je účetnictví základním stavebním kamenem našich služeb.

 • Vedení účetnictví:

  • vedení účetnictví dle platných právních předpisů
  • evidenci drobného majetku, dlouhodobého majetku a zpracování daňově optimálních plánů pro dlouhodobý majetek
  • evidenci pohledávek a závazků s kontrolou úhrad, saldokonto pohledávek a
  • závazků, vzájemné zápočty pohledávek a závazků
  • vedení skladové evidence
  • inventarizaci majetku, inventární soupisy
  • výpočty mezd, cestovních náhrad a bonusů
  • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na jednotlivá hospodářská střediska
  • vedení a tisk účetních knih
  • měsíčně nebo čtvrtletně (dle předběžné dohody) předáváme výstupy o hospodaření, dle potřeb klienta informujeme o stavu hospodaření, na požádání vypracujeme účetní závěrku
  • zastupování při jednáních na úřadech
  • vypracování vnitropodnikových směrnic

   

   více informací>>>>

 • Vedení daňové evidence:

  • vedení dle platných právních předpisů
  • evidenci drobného a dlouhodobého majetku a zpracování daňově optimálních plánů pro dlouhodobý majetek
  • evidence pohledávek a závazků s kontrolou úhrad, saldokonto pohledávek a závazků a zápočty pohledávek a závazků
  • vedení skladové evidence
  • inventarizaci majetku, inventární soupisy
  • výpočty mezd, cestovních náhrad a bonusů
  • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na jednotlivá hospodářská střediska
  • vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení
  • zastupování při jednáních na úřadech

  více informací>>>>

 • Daňová přiznání:

  Daňová přiznání vypracováváme automaticky všem klientům, kterým vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci. Nabízíme také jednorázové vypracování daňových přiznání a to podnikajícím i nepodnikajícím fyzickým osobám a všem druhům právnických osob.

  • daňová přiznání z příjmu FO a PO
  • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH)
  • daňové přiznání k dani silniční
  • daňové přiznání k daním z majetku (daň darovací, daň z převodu nemovitosti, daň dědická, daň z nemovitostí)
  • daňové přiznání ke spotřební dani

  více informací>>>>

 • Vedení mzdové agendy:

  Pro malé i velké podnikatele nabízíme kompletní služby s vedením mzdové agendy a personalistikou.

  • Výpočet mezd, odvodů z mezd, plnění zákonných povinností vůči správě sociálního pojištění, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu, úřadu práce.

   

  více informací>>>>

 • On-line účetnictví:

  Základní myšlenkou celého systému je sdílení dat mezi klientem a námi. Data máte stále k dispozici. V účetním systému můžete vystavovat faktury, nahlížet do dokladů, účetních reportů nebo si vést pokladnu či sklad. K účetnímu systému se lze připojit z jakéhokoliv místa a v jakémkoli čase.

   

  více informací>>>>

 • Služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ):

  Pro společenství vlastníků jednotek, majitele bytových a nebytových domů nabízíme:

  • vedení účetnictví dle platných právních norem
  • pomoc při stanovování měsíčních zálohových plateb a plateb na správu domu
  • vyhotovování měsíčních předpisů nájemného s kontrolou zaplacení a případným předepsáním úroku z prodlení
  • vypracování ročního vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním a předepsání případného nedoplatku nebo přeplatku
  • vypracování přehledu o hospodaření domu pro shromáždění vlastníků
  • právní pomoc s vymáháním dluhů na zálohách nebo z nájemného a případné podání žaloby na vydání platebního rozkazu
 • Jednorázové zpracování účetnictví a daňové evidence:

  • U nás je možné si nechat zpracovat jednorázově účetnictví a daňovou evidenci, kde z předložených dokladů zpracujeme daňovou evidenci nebo účetnictví, DPH a stanovíme základ k dani z příjmu.
  • V případě potřeby provedeme rekonstrukci špatně vedeného účetnictví nebo daňové evidence.
 • Vedení účetnictví rozpočtovým a příspěvkovým organizacím